รายงานอันดับโรคที่พบบ่อย 10 อันดับแรก งานผู้ป่วยนอก(OPD) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ปีงบประมาณ 2557-2562

อันดับ รหัสโรค 10 อันดับโรคงานผู้ป่วยนอก รายปี
2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 U57.33 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง / คอ 1994 4890 7739 8250 7767 10697
2 U57.32 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 3 หลัง 2077 5323 7557 7532 7275 9492
3 U57.53 ลมจับโปงแห้งเข่า 1026 2435 4284 3520 3019 2910
4 U57.34 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 5 หลัง / คอ 600 1267 1574 1720 1323 944
5 U57.31 ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1 หลัง 806 1808 1871 2267 1948 1340
6 U61.00 อัมพฤกษ์ หรือ ลมอัมพฤกษ์ 332 842 1390 1693 1330 1569
7 U71.00 หัวไหล่ติด หรือ หัวไหล่อักเสบ 478 1021 883 907 801 610
8 U75.30 ลมปลายปัตคาดโค้งคอ 176 460 468 520 350 409
9 U61.2 ลมปะกัง หรือ ลมตะกัง 168 308 236 191 140 238
10 U57.25 ลมปลายปัตคาดข้อนิ้วมือ หรือ ลมปลายปัตคาดนิ้วไกปืน 170 584 944 771 686

538

 

ข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยงานเวชสถิติ

graph6