LOGO TTCMH

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิด รพ.เสาให้เฉลิมพระเกียรติ ฯ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีรับสั่งให้ขยายโอกาสผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้เข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมากขึ้น

          รัฐบาลโดยนายวิทยา บุรณะศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  สนองรับสั่ง ให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีฯ)  จัดตั้ง โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ และมอบหมายให้สถาบันการแพทย์แผนไทย (นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผอก.)ดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนอาคารหมายเลข๑กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เดิม ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีฯ)เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีฯ)จำนวน ๘.๔๖ ล้านบาท (โครงการจัดตั้ง อาโรคยศาลา:ศูนย์อภิบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังครบวงจร) สำหรับปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สำหรับการออกแบบอาคารและเตรียมการจัดบริการให้มีความเชื่อมโยงครบวงจรทุกศาสตร์การแพทย์ ทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆกับการแพทย์แผนปัจจุบัน  และร่วมเทิดนาม เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เจ้าของสถานที่เดิมแห่งนี้ โดยจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

logo2 1

 

ดาวน์โหลดไฟล์ตราสัญลักษณ์ https://drive.google.com/drive/folders/116As-80pTvKfFzfr-K-H8tTq2RofHAB5?usp=sharing