นายปรีชา  หนูทิม
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

5D012605


 นายแพทย์วัฒนะ  พันธ์ุม่วง
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พ.ศ. 2556 - 2561

 po