อำนาจหน้าที่ตามภารกิจ

1. ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐานในคลินิกโรคทั่วไปและคลินิกโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
2. เป็นแหล่งฝึกอบรม ฝึกงาน ประชุมสัมมนาด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยจัดอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย พยาบาล เภสัชกรทั้งในและต่างประเทศ
3, ดำเนินการวิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ผลงานด้านวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน
5. พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยทุกกลุ่มสิทธิการรักษาเข้าถึงบริการสุขภาพ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย