ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน มีดังนี้


  1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เลขที่ 693 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ. 10100
  3. มายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหาร ชั้น 4 อาคารสำนักงานและที่จอดรถ
  4. สายด่วน  0-2224-88-19
  5. โทรสาร (Fax) : 0-2224-88-19