📢📢 เปิดรับอาสาสมัครโครงการวิจัย

รายละเอียดตามประกาศ

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดบาเสพติดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
📍 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
📅 วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2566
 23 25 05

 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน ชุมชนสุโขทัยซอย 9 ศูนย์บริการสาธารณสุข 6

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแผนไทย ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ชุมชนสุโขทัยซอย 9

246720

 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนกุศลสามัคคี ศูนย์บริการสาธารณสุข 13

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพและนักศึกษษฝึกประสบการณ์วิชาชีพแผนไทย ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช กุศลสามัคคี

S 134553603

 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน ชุมชนคลองส้มป่อย ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 มักกะสัน 

วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพและนักศึกษษฝึกประสบการณ์วิชาชีพแผนไทย ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 2 มักกะสัน ชุมชนคลองส้มป่อย

246719