วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”


พันธกิจ

“เป็นรพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานต้นแบบ”


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย นวดไทยให้มีมาตรฐาน บูรณาการเข้าสู่ระบบสุขภาพ    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและจัดการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้ประชาชนมีสุขภาพดี


เป้าประสงค์

๑.  เป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสาน

๒.  การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง

๓.  เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริบาลผู้ป่วยมะเร็ง