จำนวนผู้ป่วยนอก แยกตามหัตถการที่เปิดให้บริการ ปีงบ 2562

รายการหัตถการ รายปี
ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62
ลำดับที่ รวม 26,786 40,725 27,242 54,273 50,157 59,260
1 ยาสมุนไพร 14,228 13,195 7,653 13,516 12,380 15,123
2 นวดและประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค 8,252 22,219 16,671 31,555 27,428 31,556
3 นวดตัวเพื่อสุขภาพ 2,025 2,128 856 4,988 4,968 6,670
4 อบไอน้ำสมุนไพร 1,308 1,814 1,109 2,159 2,084 2,328
5 ประคบสมุนไพร 963 930 109 293 284 540
6 ฝังเข็ม 0 431 834 1,699 2,934 2,982
8 ดูแลมารดาหลังคลอด 10 8 10 63 79 61

 

  ข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562โดยงานเวชสถิติ

graph5