สถิติผู้รับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

                                                                                                         ปีงบประมาณ 2557 - 2562                                                                                                   

รายการ หน่วยนับ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
                  ผู้ป่วยนอก
จำนวนเตียงทั้งหมด เตียง 24 24 30 30 43 43
จำนวนผู้มารับบริการทุกประเภท ครั้ง 34,008 49,626 38,926 39,825 36,498 40170
ผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละ ราย 106 155 122 124 120 167
ผู้ป่วยนอก ส่ง รักษาต่อ รพ. สูงกว่า ราย 0 5 15 16 3 0
                    ผู้ป่วยใน  
จำนวนเตียงทั้งหมด เตียง 0 10 10 10 10 10
จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่าย ราย 0 19 3 15 68 49
ผู้ป่วยถึงแก่กรรม ราย 0 0 0 0 0 0
จำนวนวันที่อยู่ในโรงพยาบาล วัน 0 57 9 45 204 147
ผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลเฉลี่ยคนละ วัน 0 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5
อัตราตาย : ผู้ป่วยจำหน่าย % 0 0 0 0 0 0
ผู้ป่วยใน ส่งรักษาต่อ รพ.สูงกว่า ราย 0 0 0 0 0 0

 

 

                                                ผู้ป่วยนอก                                                                                                          ผู้ป่วยใน

graph3               graph4