นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเปิดบริการในวันที่ 2 กันยายน 2562 ในสถานบริการสุขภาพ 13 เขตสุขภาพ โดยต้องมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. แพทย์แผนไทยที่สั่งการรักษาผ่านการอบรมและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
2. สถานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
3. เวชภัณฑ์ได้รับอนุญาตผลิตตามมาตรฐาน WHO-GMP/ ผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และดำเนินการจัดส่งโดยองค์การเภสัชกรรม
4. มีแนวเวชปฏิบัติ (CPG) จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ

เกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยการรักษาในคลินิกกัญชาในสถานบริการสุขภาพ มีดังนี้
1. ผู้ป่วยที่มีอาการหรือเป็นโรคที่เข้าเกณฑ์ตามแนวเวชปฏิบัติในการเข้ารับการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาในคลินิกกัญชา โดยมีแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ สั่งใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา
2. ภาวะที่แพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ เห็นสมควรได้รับการรักษาด้วยตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา
3. เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
4. ได้รับการรักษาด้วยยาขนานแรกและวิธีการมาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยแล้วอาการไม่ดีขึ้น
5. ผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่
6. มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเข้าใจ

ด้านความคืบหน้าการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ หลังจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้จัดหาวัตถุดิบกัญชาเพื่อนำมาปรุง 16 ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ขณะนี้ทางกรมฯ ได้ดำเนินการปรุงยาแผนโบราณ จำนวน 5 ตำรับ ได้แก่
1. ตำรับยาศุขไสยาศน์
2. ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ
3. ตำรับยาทัพยาธิคุณ
4. ตำรับยาไฟอาวุธ
5. ตำรับยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง
ขณะนี้ทางกรมฯ ได้ดำเนินการปรุงยา “ศุขไสยาศน์” ซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ซึ่งจะทยอยส่งตำรับยาไปยังสถานบริการสุขภาพ 13 แห่ง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำหรับการใช้ตำรับยาศุขไสยาศน์นี้จะมีการติดตามการใช้ของผู้ป่วย เช่น โรคที่ใช้ ปริมาณการใช้ ประสิทธิผลการรักษา ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

นายแพทย์ปราโมทย์ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับการใช้น้ำมันกัญชาในการวิจัยนั้นที่มีใช้ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 18 แห่ง ที่ได้รับอนุญาตครอบครองและวิจัยน้ำมันกัญชา มีระยะเวลาศึกษาในเบื้องต้น 6 เดือน หากวิจัยได้ผลจะเสนอเข้าสู่ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ต่อไป

ที่มา... https://www.facebook.com/dtam.moph