สถิติงานด้านบริการ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ลำดับ รายการ หน่วย รายปี
งานผู้ป่วยนอก (OPD) 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม
1 ยอดผู้รับบริการ(OPD) ราย 16,323 18,388 19,185 20,242 19,223 21,402 93,361
2 ผู้รับบริการรายใหม่ ราย 8,504 6,341 5,671 5352 5065 4972 35,905
3 ผู้รับบริการรายเก่า ราย 7819 12047 13514 14,890 14,158 16,430 78,858
                   

 

 

graph1