สถิติงานด้านบริการ

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ลำดับ สิทธิในการรับบริการ (OPD) หน่วย รายปี
    2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม
 1 บัตรทองในเขต กทม. ครั้ง 10,244 10790 15256 12565 7855 7466 64,176
 2 ผู้มีสิทธิ-เบิกได้ ครั้ง 11951 15410 11255 9031 7139 6542 61,328
 3 ผู้มีสิทธิจ่ายตรง (กรมบัญชีกลาง) ครั้ง 0 0 1446 9104 13025 17567 41,142
 4 ชำระเอง ครั้ง 11395 23344 10444 8810 8249 8218 70,460
 5 อนุเคราะห์ (คนพิการ,นักบวช) ครั้ง 418 82 525 315 228 354 1,922
 6 ผู้มีสิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท) ครั้ง 0 0 0 0 2 23 25

  

graph2