ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
ต.ค.2564 - ธ.ค.2564
หน่วยบริการ ครั้ง
รพ.พท.        7,749
ศูนย์ส่งเสริมฯ กระทรวงสาธารณสุข       14,527
ศูนย์ส่งเสริมฯ ศุนย์ราชการแจ้งวัฒนะ        5,722
รพ.พท. (อุดรธานี)        2,025
รพ.พท. (สุรินทร์)           974
รพ.พท. (พัทลุง)        1,213

 

 

ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ม.ค.2565 - มี.ค.2565
หน่วยบริการ ครั้ง
รพ.พท.        5,282
ศูนย์ส่งเสริมฯ กระทรวงสาธารณสุข       12,331
ศูนย์ส่งเสริมฯ ศุนย์ราชการแจ้งวัฒนะ        5,414
รพ.พท. (อุดรธานี)        2,425
รพ.พท. (สุรินทร์)        1,184
รพ.พท. (พัทลุง)        1,428